KIỂM TRA TIẾNG ANH VĂN 10 UNIT 13 : FILMS AND CINEMA, SOẠN ANH 10: UNIT 13

-

1.

Bạn đang xem: Anh văn 10 unit 13

I want to see a film on TV at home because I feel more comfortable and không tính phí from the noise.

(Tôi mong muốn xem một bộ phim truyền hình trên TV sinh hoạt nhà, bởi vì tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn và không bị tiếng ồn.)

2. I"ve seen some films such as “Cuốn theo hướng Gió", “Thằng Gù nhà thờ Đức Bà ”, and “Tể Tướng lưu giữ Gù”, ...

(Tôi vẫn xem một số tập phim như "Cuốn theo hướng Gió", "Nhà cúng Hằng Đức Bà", cùng "Tể Tướng giữ Gù", ...)

3. I lượt thích to see story và science films because these films reflect the facts in real life and convey moral ideas in the film stories, & in science films, I can learn more about things around us.

(Tôi đam mê xem phim truyện và khoa học do những bộ phim này phản bội ánh thực sự trong cuộc sống thường ngày thực cùng truyền đạt ý tưởng phát minh đạo đức một trong những câu chuyện phim, cùng trong các bộ phim truyện khoa học tập tôi có thể tìm hiểu thêm về phần nhiều thứ xung quanh chúng ta.)


While

While You Read

Read the passage, and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, và tiếp nối làm bài tập theo sau.)

The history of what we điện thoại tư vấn cinema today began in the early 19th century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures was phối in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene and camera positions to tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able to lớn enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared lớn make longer và better films & build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the over of the 1920s. This was when sound was introduced. The change began in America và soon spread lớn the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema khung appeared, the musical cinema.

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Lịch sử của những gì ngày nay chúng ta gọi là điện ảnh bắy đầu vào thời điểm đầu thế kỷ 19. Vào lúc đó, những nhà khoa học tò mò rằng khi những cảnh của các hình tĩnh được làm chuyển động, chúng rất có thể tạo cảm xúc chuyển động. Trong nhị thập niên đầu của sự việc hiện hữu. điện ảnh phát triển cấp tốc chóng. Vào phần lớn ngày thứ nhất này, phim chỉ là gần như hình chuyển động, thường xuyên thường dài khoảng chừng một phút. Tuy vậy khoảng 1905. Các phim dài khoảng tầm năm hoặc mười phút. Chúng cần sử dụng sự biến đổi vị trí cảnh với máy tảo phim để đề cập câu chuyện, với những diễn viên đóng các vai của nhân vật dụng Vào những năm đầu những năm 1910, khán thính già có thể thưởng thức mọi phim dài đầu tiên, nhưng mà mãi mang lại 1915 điện hình ảnh thật sự trở thành một nền công nghiệp. Từ cơ hội đó, những nhà làm cho phim được sẵn sàng làm đầy đủ phim dài và hay hơn với xây dựng gần như nơi đặc biệt quan trọng nơi kia chỉ phim được chiếu. Điện ảnh thay đổi trọn vẹn vào cuối thập niên 1920. Đây là khi âm thanh được giới thiệu. Sự chũm đổi ban đầu ờ Mỹ và chẳng bao thọ bành trướng đến phần còn sót lại của chũm giới. Trong khi những phim câm cũ sẽ được thay thế bởi các phim nói trên màn ảnh, một hiệ tượng điện ảnh mới, nhạc kịch.


Task 1

Task 1Find the word in the passage that can match with the definition on the right column.

(Tìm từ trong đoạn văn rất có thể ghép với quan niệm ở cột phải.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. cinema (điện ảnh)

film-making industry (ngành có tác dụng phim)

2. sequence (chuỗi)

series of related events or actions

(loạt sự khiếu nại hoặc hành động liên quan)

3. decade (thập kỷ)

a period of ten years

(nột khoảng thời gian mười năm)

4. rapidly (nhanh)

quickly & in a short time

(một cách nhanh chóng và trong một thời hạn ngắn)

5. scene (cảnh phim)

part of a film (một phần của một cỗ phim)

6. character (nhân vật)

a person in a film (một bạn trong một bộ phim)


Task 2

Task 2Work in pairs. Answer these questions.

(Làm việc từng đôi. Vấn đáp câu hỏi.)

1. When did the history of cinema begin?

(Lịch sử điện hình ảnh bắt đầu từ lúc nào?)

2. What did scientists discover at the time?

(Các công ty khoa học khám phá gì vào thời khắc đó?)

3. Did films in the early days have sound?

(Phim giữa những ngày đầu có âm nhạc không?)

4. When were audiences able lớn see long films?

(Khi như thế nào khán giả có thể xem phim dài?)

5. When was sound introduced?

(Khi nào music được giới thiệu?)

6. What khung of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?

(Hình thức bộ phim nào lộ diện như những bộ phim câm cũ đã được thay thế sửa chữa bởi những bộ phim truyện nói?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The history of cinema began in the early 19th century.

(Lịch sử của điện hình ảnh bắt đầu vào vào đầu thế kỷ 19.)

2. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were phối in motion, they could give the feeling of movement.

(Vào thời khắc đó, những nhà công nghệ phát hiện ra rằng khi một chuỗi hình hình ảnh tĩnh được để trong gửi động, họ hoàn toàn có thể cho xúc cảm chuyển động.)

3. No, they didn"t. (Không, bọn họ không làm vậy.)

4. Audiences were able to lớn see long films in the easrly 1910s.

(Khán giả rất có thể xem những bộ phim dài trong những năm 1910.)

5. The sound was introduced at the end of the 1920s.

(Âm thanh được ra mắt vào cuối trong những năm 1920.)

6. As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared.

(Khi những tập phim câm cũ vẫn được sửa chữa bằng những bộ phim truyền hình nói, rạp chiếu phim phim âm thanh xuất hiện.)


Task 3

Task 3Decide which of the options below is the best title for the passage.

(Quyết định câu lựa chọn nào trong những chọn lựa dưới đây là tựa đúng nhất mang đến đoạn văn.)

A. The Story of a Film Maker (Câu chuyện của nhà làm phim)

B. A Brief History of Cinema (Tóm tắt về điện ảnh)

C. The History of the Film Industry (Lịch sử của ngành công nghiệp phim)

Lời giải đưa ra tiết:

B. A Brief History of Cinema (Tóm tắt về năng lượng điện ảnh)


After

After You Read

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below

(Làm câu hỏi từng nhóm. Nói về đoạn văn, dùng từ gợi nhắc dưới đây.)

19th century

1910s

1920s

1905

1915

Lời giải chi tiết:

Cinema began in the early 19th century. Và by 1905, films were about five or ten minutes long. In the early 1910s, audiences were able khổng lồ enjoy the first long films.

(Ngành công nghiệp điện ảnh bắt đầu vào đầu thế kỷ 19. Và đến năm 1905, các bộ phim truyền hình dài khoảng năm hay mười phút. Ở đầu trong thời hạn 1910, khán giả đã rất có thể thưởng thức những bộ phim truyền hình dài đầu tiên.)

And it was not until 1915 that cinemas really became an industry. At the kết thúc of the 1920s, the cinema changed completely.

(Và cho tận năm 1915, các rạp chiếu phim phim mới thực sự vươn lên là một ngành công nghiệp. Vào cuối trong năm 1920, điện hình ảnh đã biến hóa hoàn toàn.)

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài xích tập tiếng Anh 10Kết nối tri thức
Cánh diều
Chân trời sáng sủa tạoi-Learn Smart World
Học xuất sắc Tiếng Anh 10
Unit 13 lớp 10: Reading
Trang trước
Trang sau

Unit 13: Films & Cinema

A. Reading (Trang 132-133-134 SGK tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work with a partner. Answer the questions. (Làm bài toán với bạn học. Vấn đáp các câu hỏi sau.)


*

Rạp chiếu phim quốc gia

1. vày you want lớn see a film at the cinema or TV? Why? (Bạn mong muốn xem phim ở rạp chiếu phim giải trí phim tốt ở trên tivi? tại sao?)

=> I want khổng lồ see a film on TV at home, because I feel more comfortable and miễn phí from the noise.

2.

Xem thêm: Hà Nội Thứ 7 Phải Lên Đồ Mp3, Hà Nội Thứ 7 Phải Lên Đồ Remix

Can you name some of the films you have seen? (Bạn hoàn toàn có thể kể một vài phim chúng ta đã được coi như không?)

=> I"ve seen some films such as "Ma tran", "Tay Du Ky", "Toi núm hoa vang tren teo xanh" & "Co dau 8 tuoi", ...

3. What kind of films bởi vì you like to see? Why? (Bạn yêu thích xem thể loại phim gì? tại sao?)

=> I lượt thích to see story và science films because these films reflect the facts in real life & convey moral ideas in the film stories, & in science films I can learn more about things around us.


While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage, và then vày the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và kế tiếp làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

The history of what we gọi cinema today began in the early 19Ih century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were mix in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene & camera positions to lớn tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able to enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared khổng lồ make longer & better films và build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the kết thúc of the 1920s. This wras when sound was introduced. The change began in America & soon spread khổng lồ the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema size appeared, the musicafcinema.

Hướng dẫn dịch:

Lịch sử của cái mà bọn họ ngày nay gọi là điện hình ảnh bất đầu từ đầu Thế kỷ 19. Vào thời gian đó những nhà công nghệ đã phát hiện ra rằng khi khiến cho một loạt các bức ảnh chuyển động, bọn chúng sẽ cho tất cả những người ta cái cảm hứng là bọn chúng đang hoạt động thật. Điện hình ảnh phát triển mau lẹ trong nhị thập niên đầu kể từ khi ra đời. Trong thời gian đầu, phim không gì rộng là mọi bức hình ảnh biết chuyển động và thông thường có độ lâu năm chỉ hơn một phút. Mặc dù nhiên cho tới năm 1905 phim dài từ thời điểm năm đến mười phút. Phim sử dụng các cảnh con quay và những vị trí đặt máy quay khác biệt để tạo nên một diễn biến có những diễn viên thâm nhập đóng các vai khác nhau. Vào đầu thập niên 1910, khán giả đã có thể thường thức những tập phim hài đầu tiên, nhưng lại mãi cho năm 1915 điện ảnh mới thực sự vươn lên là một ngành công nghiệp. Từ kia trở đi các nhà làm cho phim sẵn sàng chuẩn bị làm những bộ phim truyền hình dài hơn, tuyệt hơn và tạo ra rạp riêng để chiếu phim. Điện hình ảnh hoàn toàn biến hóa vào cuối trong thời điểm 1920. Đó là lúc âm thanh được lồng vào phim. Sự chuyển đổi này bắt đầu ở Mỹ cùng chẳng bao thọ sau sải ra khẳp cụ giới. Lúc phim câm được thay thế sửa chữa bởi phim tất cả tiếng nói, một loại hình điện ảnh mới xuất hiện, sẽ là điện hình ảnh âm nhạc.


Task 1. Find the word in the passage that can match with the definition on the right column. (Tìm từ trong đoạn văn mà có thể ghép với định nghĩa ở cột phải.)

1. cinema: rạp chiếu phim phim

2. sequence: cảnh (trong phim), sự liên tiếp

3. decade: thập kỉ

4. rapidly: cấp tốc chóng

5. scene: màn (của phim)

6. character: nhân vật

Task 2. Work in pairs. Answer these questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi.)

1. When did the history of cinema begin? (Lịch sử của điện ảnh bắt đầu lúc nào?)

=> The history of cinema began in the early 19th century.

2. What did scientists discover at the time? (Các nhà công nghệ đã phát minh ra vật gì trong thời gian đó?)

=> At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were mix in motion, they could give the feeling of movement.

3. Did films in the early days have sound? (Các phim trong thời gian đầu có music không?)

=> No, they didn"t.

4. When were audiences able khổng lồ see long films? (Khi nào thì những khán giả hoàn toàn có thể xem các tập phim dài?)

=> Audiences were able to lớn see long films in the easrly 1920s.

5. When was sound introduced? (Âm thanh được trình làng vào khi nào?)

=> The sound was introduced at the kết thúc of the 1920s.

6. What khung of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones? (Loại hình điện ảnh nào đã mở ra khi những phim câm được sửa chữa thay thế bằng phim có tiếng nói?)

=> As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared.

Task 3. Decide which of the options below is the best title for the passage. (Xác định chọn lựa nào một trong những lựa chọn dưới đây là tiêu đề đúng nhất mang đến đoạn văn.)

B. A Brief History of Cinema (Lịch sử tóm tắt của điện ảnh)


After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below. (Làm bài toán nhóm. Nói về đoạn văn, cần sử dụng từ nhắc nhở dưới đây.)

19th century 1910s 1920s1905 1915Gợi ý:

Cinema began in the early 19th century. & by 1905, films were about five or ten minutes long. In the early 1910s, audiences were able khổng lồ enjoy the first long films. And it was not until 1915 that cinemas really became an industry. At the kết thúc of the 1920s, the cinema changed completely.


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên và gia sư giành riêng cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official