BILLY, COME AND GIVE ME A HAND WITH COOKING, BILLY, COME AND GIVE ME A HAND WITH COOKING

-
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Bạn đang xem: Billy, come and give me a hand with

Billy, come and give me a hand with cooking.

A. Attempt

B.help

C.prepared

D.be busy


*

*

Đáp án là B. Give a hand = help : góp đỡ

Attempt (v): rứa gắng; prepared (adj, PII) : được chuẩn chỉnh bị; be busy: bận rộn


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!
Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions. Billy, come & give me a hand with cooking A.attempt B.attempt C.prepared D.be...

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Billy, come and give me a hand with cooking

A.attempt

B.attempt

C.prepared

D.be busy


Đáp án là B. Give a hand = help : giúp đỡ

Attempt (v): cố gắng gắng; prepared (adj, PII) : được chuẩn bị; be busy: bận rộn


Mark the letter (A, B,Cor D) on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the sentences from 34 lớn 35. Billy, come and give me a hand with cooking. A. Help B. Prepared C. Attempt D. Be...

Mark the letter (A, B,Cor D) on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the sentences from 34 lớn 35.

Billy, come and give me a hand with cooking.

A. help

B. prepared

C. attempt

D. be busy


Chọn lời giải A

Giải thích: give someone a hand = help : góp ai đó

Các câu trả lời còn lại:

B. Prepared: chuẩn bị

C. Attempt: nỗ lực

D. Be busy: bận rộn

Dịch nghĩa: Billy, mang lại đây và giúp tôi nấu nạp năng lượng nào.


Mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the sentences from 34 to 35.Billy, come and give me a hand with cooking. A. Help B. Prepared C. Attempt D. Be...

Mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the sentences from 34 khổng lồ 35.

Billy, come & give me a hand with cooking.

A. help

B. prepared

C. attempt

D. be busy


Đáp án A

Giải thích: give someone a hand = help : góp ai đó

Các câu trả lời còn lại:

B. Prepared: chuẩn bị

C. Attempt: nỗ lực

D. Be busy: bận rộn

Dịch nghĩa: Billy, đến đây và giúp tôi nấu ăn nào.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.Bill, come & give me a hand with cooking. A. Attemp B. Prepare C. Be busy D....

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

Bill, come and give me a hand with cooking.

A. attemp

B. prepare

C. be busy

D. help


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.Billy, come andgive me a hand with cooking. A. Be busy B.attempt C.prepare ...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Billy, come andgive me a hand with cooking.

A. be busy

B.attempt

C.prepare

D.help


Đáp án D

give me a hand = help: giúp đỡ.

Các giải đáp còn lại:

A. Be busy: bận rộn.

B. Attempt (v): nỗ lực.

C. Prepare (v): chuẩn bị.

Dịch: Billy, tiếp đây và góp tôi thổi nấu ăn.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.Billy, come & give me a hand with cooking. A. Help B. Prepare C. Be busy D....

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Xem thêm: Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế không có biểu hiện nào sau đây ?

Billy, come and give me a hand with cooking.

A. help

B. prepare

C. be busy

D. attempt


Đáp án A

Kiến thức: Idiom

Giải thích:

help (v): hỗ trợ

prepare (v): sẵn sàng

be busy (adj): bận rộn

attempt (v): cố gắng

Give sb a/one’s hand = help: hỗ trợ ai đó

Tạm dịch: Billy, đi với giúp chị em một tay nhằm nấu ăn.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions. Billy, come & give me a hand with cooking. A. Be busy B.attempt C.prepare ...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Billy, come và give me a hand with cooking.

A. be busy

B.attempt

C.prepare

D.help


Đáp án D

Giải thích:

Give me a hand: giúp tôi một tay

Busy: bận

Attempt: cầm gắng, nỗ lực

Prepare: chuẩn bị

Help: giúp đỡ

Give me a hand gần nghĩa độc nhất với help.

Dịch: Billy, lại đây giúp chị em một tay nấu ăn uống nào.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.. People are busy buying gifts, cleaningand decorating the house & cooking traditional foods lớn welcome Tet holiday now A.favorite B.important C.customary...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions..

People are busy buying gifts, cleaningand decorating the house and cooking traditional foods khổng lồ welcome Tet holiday now

A.favorite

B.important

C.customary

D.national


traditional : ở trong về truyền thống lâu đời => Đáp án là C. Customary: thuộc phong tục những từ còn lại: favorite: yêu thích; important: quan trọng; national: trực thuộc quốc gia


Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.Relaxation therapy teaches one not to fret over small problems.


Đáp án là A. Fret over = worry about : bi hùng phiền, băn khoăn lo lắng về ...

Look for (v) : tìm kiếm kiếm…; get involved in(v): có tương quan đến…; get angry about (v) : khó tính về...


toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions from 26 to 28.

He started working as an engineer 5 years ago.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions from 26 to 28.

The noise next door did not stop until after midnight.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions from 9 to 20

You are old enough to take _______ for what you have done.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions from 9 to 20

Many young people have objected lớn _______ marriage, which is decided by the parents of the bride và groom.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions from 9 to lớn 20

By the end of this year, my father _______ in this company for 12 years.


Mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the sentences from 24 lớn 25

It"s not polite to ask Americans questions about their age, marriage or income.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlinedpart that needs correction in each of the following questions from 21 to 23.

They are planning on attending the convention _______ next month, và so I am.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlinedpart that needs correction in each of the following questions from 21 khổng lồ 23.

According to geological discoveries. 4.6-billion-vears life span of our planet is divided into four time intervals called eras.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions from 9 to lớn 20

I think your mother should let you _______ your own mind.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions from 9 to lớn 20

Families in the Western world _______ very much in the last 100 years.


Mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the rest in the position of the main găng tay in each of the following questions from 47 lớn 48


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 36 lớn 37.

Anna jogs every morning. It is very good for her health.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 9 khổng lồ 20

If you had taken my advice, you _______ _______ in such difficulties now.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions from 9 to lớn 20

My mother always tells me _______.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 36 to 37.

Jack took a taxi. However, he still arrived late for class.


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam