CHO BIẾT MỖI GEN QUY ĐỊNH MỘT TÍNH TRẠNG, ALEN TRỘI LÀ TRỘI HOÀN TOÀN, QUÁ

-
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Cho biết mỗi gen phương tiện một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quy trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai Aa
Bb
Dd
Ee × aa
BBDdee cho đời bé có

A.

Bạn đang xem: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng

24 loại kiểu gen với 8 một số loại kiểu hình.

B.4 một số loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình.

C.12 một số loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

D.8 loại kiểu gen với 4 các loại kiểu hình.


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!
Cho biết mỗi gen lao lý một tính trạng, ren trội là trội trả toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây tạo ra sinh hoạt đời con tất cả 18 loại kiểu gen với 4 nhiều loại kiểu hình? A.Aa
Bb
Dd × aabb
DD. B. Aa
Bbdd × Aabb
Dd. C. Aa
Bb
Dd × aabbdd. D. Aa
Bb
Dd ×...

Cho biết mỗi gen phương tiện một tính trạng, gene trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào tiếp sau đây tạo ra nghỉ ngơi đời con bao gồm 18 loại kiểu gen cùng 4 các loại kiểu hình?

A.Aa
Bb
Dd × aabb
DD.

B. Aa
Bbdd × Aabb
Dd.

C. Aa
Bb
Dd × aabbdd.

D. Aa
Bb
Dd × Aa
Bb
DD.


Đáp án D

Bố người mẹ có 3 cặp gen, đời con bao gồm 18 các loại kiểu gene = 3 × 3 × 2

= (kiểu ren dị phù hợp × loại gen dị hợp) (kiểu gen dị phù hợp × vẻ bên ngoài gen dị hợp) (kiểu gen dị vừa lòng × mẫu mã gen đồng hợp).

Bố chị em có 3 cặp gen, đời con gồm 4 loại kiểu hình = 2 × 2 × 1.

→8 các loại kiểu hình = (kiểu gene dị hợp × vẻ bên ngoài gen dị hợp) (kiểu gen dị hòa hợp × hình trạng gen dị thích hợp lặn) (kiểu gen dị hòa hợp × kiểu gen đồng thích hợp trội).

→ Chỉ tất cả phép lai Aa
Bb
Dd × Aa
Bb
DD là đúng.


Cho biết ren trội là trội trả toàn, từng gen hình thức 1 tính trạng, đột biến ko xảy ra. Cho phép lai ♂Aa
Bb
Dd
EE × ♀Aabbdd
Ee, chiếm được F1. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu tuyên bố sau đấy là đúng? I. F1 gồm 32 một số loại kiểu gen cùng 8 loại kiểu hình. II. Dạng hình hình trội về tất cả các tính trạng chiếm phần tỉ lệ 18,75%. III. Có 10 loại kiểu gen luật kiểu hình trội về cả 3 tình trạng. IV. Tỉ lệ đời...

Cho biết ren trội là trội trả toàn, từng gen khí cụ 1 tính trạng, bỗng nhiên biến không xảy ra. Có thể chấp nhận được lai ♂Aa
Bb
Dd
EE × ♀Aabbdd
Ee, thu được F1. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phát biểu sau đó là đúng?

I. F1 gồm 32 một số loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

II. Phong cách hình trội về toàn bộ các tính trạng chiếm tỉ lệ 18,75%.

III. Bao gồm 10 loại kiểu gen hiện tượng kiểu hình trội về cả 3 tình trạng.

IV. Tỉ lệ thành phần đời con tất cả kiểu hình giống người mẹ là 3/16.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1


Đáp án A

I sai, số hình trạng gen tối đa: 3×2×2×2= 24; số kiểu dáng hình 2×2×2×1=8

II đúng, tỷ lệ kiểu hình trội về các cặp tính trạng:

*

III đúng, số loại kiểu gen phép tắc kiểu hình trội về cả 3 tình trạng: do luôn trội về tính trạng E, ta xét những trường hợp

+ Trội: A,B,E = 2×1×2=4

+ Trội A,D,E = 2×1×2=4

+ Trội B,D,E = 2

Vậy tổng số dạng hình gen là 10.

IV đúng, tỉ lệ đời con bao gồm kiểu hình giống chị em là

*


Cho biết từng gen hình thức một tính trạng trội lặn trọn vẹn và không xảy ra đột biến. Chất nhận được lai ♀Aa
Bb
DDEe x ♂Aabb
Dd
EE. Theo lý thuyết, đời con có thể xuất hiện nay số loại kiểu gen và số loại kiểu hình về tối đa lần lượt là A. 24 với 8 B. 36 với 4 C. 24 và 4 D. 36 và...

Cho biết từng gen chính sách một tính trạng trội lặn hoàn toàn và không xẩy ra đột biến. Cho phép lai ♀Aa
Bb
DDEe x ♂Aabb
Dd
EE. Theo lý thuyết, đời con có thể xuất hiện tại số các loại kiểu gen cùng số một số loại phong cách hình buổi tối đa lần lượt là

A. 24 với 8

B. 36 cùng 4

C. 24 với 4

D. 36 với 8


Một loài động vật, biết mỗi cặp gen phương pháp một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: Aa
Bb
Dd
Ee × Aabb
Ddee, thu được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phân phát biểu tiếp sau đây đúng? I.F1có 36 một số loại kiểu gen. II.Ở F1, loại thành viên có thứ hạng gen đồng thích hợp lặn về cả 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64. III.Ở F1, loại kiểu hình có một tính trạng trội với 3 tính...

Một loài đụng vật, biết mỗi cặp gen hiện tượng một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xẩy ra đột biến. Phép lai P: Aa
Bb
Dd
Ee × Aabb
Ddee, nhận được F1. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phạt biểu dưới đây đúng?

I.F1có 36 nhiều loại kiểu gen.

II.Ở F1, loại thành viên có thứ hạng gen đồng thích hợp lặn về cả 4 cặp gen chiếm phần tỉ lệ 3/64.

III.Ở F1, loại kiểu hình có một tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm phần tỉ lệ 1/8.

IV.Ở F1, loại kiểu hình tất cả 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chỉ chiếm tỉ lệ 3/8.

Xem thêm: Top 50+ Hình Ảnh Pokemon Huyền Thoại Tiến Hóa Mega Huyền Thoại

A.1.

B.2.

C.3.

D.4.


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh chi
Đúng(0)
Một loài đụng vật, biết mỗi cặp gen phép tắc một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: Aa
Bb
Dd
Ee × Aabb
Ddee, chiếm được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu vạc biểu dưới đây đúng? I. F1 bao gồm 36 các loại kiểu gen. II. Ở F1, loại cá thể có hình dạng gen đồng vừa lòng lặn về cả 4 cặp gen chỉ chiếm tỉ lệ 3/64. III. Ở F1, các loại kiểu hình có một tính trạng trội và 3 tính trạng...
Đọc tiếp

Một loài cồn vật, biết mỗi cặp gen công cụ một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: Aa
Bb
Dd
Ee × Aabb
Ddee, chiếm được F1. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây đúng?

I. F1 tất cả 36 một số loại kiểu gen.

II. Ở F1, loại cá thể có dạng hình gen đồng hòa hợp lặn về cả 4 cặp gen chiếm phần tỉ lệ 3/64.

III. Ở F1, một số loại kiểu hình có 1 tính trạng trội với 3 tính trạng lặn chiếm phần tỉ lệ 1/8.

IV. Ở F1, các loại kiểu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chỉ chiếm tỉ lệ 3/8.

A. 1.

B.2.

C. 3.

D. 4.


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh bỏ ra

Đáp án C

Có 3 phát biểu đúng, chính là I, III cùng IV. → Đáp án C.

I đúng.

- Số loại kiểu gen: Aa
Bb
Dd
Ee × Aabb
Ddee = (Aa × Aa)(Bb × bb)(Dd × Dd)(Ee × ee) =

= 3 × 2 × 3 × 2 = 36 loại.

II sai. Do Aa
Bb
Dd
Ee × Aabb
Ddee = (Aa × Aa)(Bb × bb)(Dd × Dd)(Ee × ee) → Loại thành viên có giao diện gen đồng phù hợp lặn về 4 cặp gene (aabbddee) bao gồm tỉ lệ = 1 4 × 1 2 × 1 4 × 1 2 = 1/64.

III đúng.

Loại kiểu hình có 1 tính trạng trội, 3 tính trạng lặn gồm các kí hiệu:

A-bbddee + aa
B-ddee + aabb
D-ee + aabbddee.

Aa
Bb
Dd
Ee × Aabb
Ddee = (Aa × Aa)(Bb × bb)(Dd × Dd)(Ee × ee) →

A-bbddee gồm tỉ lệ = 3/4 × 1/2 × 1/4 × 1/2 = 3/64.

aa
B-ddee bao gồm tỉ lệ = 1/4 × 50% × 1/4 × 50% = 1/64.

aabb
D-ee bao gồm tỉ lệ = 1/4 × một nửa × ba phần tư × 50% = 3/64.

aabbddee gồm tỉ lệ = 1/4 × 1/2 × 1/4 × 1/2 = 1/64.

→ các loại kiểu hình có một tính trạng trội, 3 tính trạng lặn chiếm phần tỉ lệ = 3/64+1/64+3/64+1/64 = 8/64 = 0,125 = 12,5%.

IV đúng. Bởi vì loại mẫu mã hình gồm 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn gồm các kiểu hình là

Tỉ lệ phân li hình dáng gen = tỉ lệ thành phần phân li mẫu mã hình lúc số nhiều loại kiểu gen = số loại kiểu hình.

Vì vậy, bọn họ chỉ việc tìm số loại kiểu gen với tìm số loại kiểu hình thì đã suy ra đáp án đúng.

Phép lai A bao gồm số hình dạng gen = 3×2 = 6; Số giao diện hình = 2×2 = 4. → Số kg ≠ số KH.

Phép lai B bao gồm số kiểu dáng gen = 2×1 = 2; Số hình dáng hình = 2×1 = 2. → Số kilogam = số KH.

Phép lai C có số kiểu dáng gen = 2×2 = 4; Số hình trạng hình = 2×2 = 4. → Số kilogam = số KH.

Phép lai D bao gồm số hình trạng gen = 2×2 = 4; Số mẫu mã hình = 2×2 = 4. → Số kilogam = số KH


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hoá hóa học gây đột nhiên biến nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) hay gây bỗng biến gene dạng


Câu 2:


Quan hệ sinh thái xanh giữa lươn biển cả và cá nhỏ tuổi thuộc mọt quan hệ?


Câu 3:


Ở mèo, di truyền về color lông vì gen nằm ở NST giới tính X quy định, màu sắc lông hung vì alen d, lông black : D, mèo dòng dị hợp: Dd bao gồm màu lông tam thể. Khi đánh giá 691 bé mèo, thì xác định được tần số alen D là: 89,3 %; alen d: 10,7 %; số mèo tam thể đếm được 64 con. Biết rằng: việc xác định tần số alen tuân theo định nguyên lý Hacđi-Vanbec. Con số mèo đực, mèo dòng màu lông khác theo sản phẩm tự là


Câu 4:


Sơ trang bị phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của hai bệnh dịch P, Q. Cả hai bệnh này hồ hết do một trong các 2 gene quy định. Trong những số ấy bệnh Q vì gen nằm ở nhiễm sắc thể giới tính quy định

*

Biết rằng không tồn tại phát sinh tự dưng biến bắt đầu ở toàn bộ các nắm hệ, đánh giá nào dưới đây đúng?


Câu 5:


Trong bề ngoài điều hòa buổi giao lưu của opêron Lac nghỉ ngơi Ecoli, lúc môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế đã ức chế quá trình phiên mã bởi cách


Câu 6:


Ngoài tác dụng vận đưa axit amin, ARN chuyển động còn có tính năng quan trọng là


Câu 7:


Khi nói tới các đặc thù cơ bạn dạng của quần thể sinh vật, tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?


Câu 8:


Quá trình trở nên tân tiến của thảm thực vật tiếp đến trên nương rẫy bỏ hoang được điện thoại tư vấn là:


Câu 9:


Ở gà, alen A hiện tượng lông vằn trội hoàn toàn so với alen a cơ chế lông không vằn, cặp ren này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm nhan sắc thể giới tính X. Mang đến gà trống lông ko vằn giao phối với con kê mái lông vằn, nhận được F1; cho F1 giao hợp với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, kết luận nào dưới đây đúng?


Câu 10:


Cho sơ trang bị mô tóm tắt quan hệ giữa pha sáng với pha tối trong quang đúng theo như sau:

Các số tương xứng (1), (2), (3), (4) là

*


Câu 11:


Trong điều kiện môi trường thiên nhiên nhiệt đới, thực thiết bị C4 tất cả năng suất cao hơn nữa thực vật C3 vì


Câu 12:


Ở ngô cỗ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội 2n = 20. Một tế bào thông thường 2n nguyên phân, giả dụ thoi vô nhan sắc không được hình thành rất có thể tạo ra tế bào dạng


Câu 13:


Một loài thực trang bị lưỡng bội tất cả 12 nhóm gen liên kết. Mang sử có 6 thể chợt biến của loại này được kí hiệu tự I mang đến VI có con số nhiễm sắc đẹp thể (NST) sinh sống kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau

*

Cho biết số lượng nhiễm sắc đẹp thể trong toàn bộ các cặp sinh sống mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bởi nhau. Trong các thể bỗng biến trên, những thể bỗng dưng biến đa bội chẵn là


Câu 14:


Trong số những mô tả dưới đây, thể hiện nào là KHÔNG đúng mực về các mối quan hệ tình dục giữa các loài vào quần làng sinh vật?


Câu 15:


Khi nói đến hoán vị gen, phát biểu nào sau đây không đúng?


Hỏi bài bác
*

trình làng
link
chế độ
kết nối
nội dung bài viết mới độc nhất vô nhị
Tổng hợp kiến thức và kỹ năng
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới nhất
Thi thử THPT tổ quốc
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />