Ngữ Pháp Unit 7 Lớp 11 Further Education, How Many Times You That International Conference

-

Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 Further Education

Nằm trong seri Ngữ pháp giờ Anh lớp 11 theo từng Unit, tư liệu Ngữ pháp giờ Anh Unit 7 lớp 11 Further Education gồm toàn bộ những cấu tạo tiếng Anh quan trọng đặc biệt xuất hiện trong Unit 7 SGK giờ Anh lớp 11 Further Education giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bạn đang xem: Ngữ pháp unit 7 lớp 11 further education


1. PRESENT PERFECT (Hiện tại trả thành)

a. Khung (Cấu trúc):

(+) S + have/ has + Vp2/ ed + O

(-) S + have/ has + not + Vp2/ ed + O

(?) Have/ has (not) + S + Vp2/ ed + O?

b. Uses (Cách sử dụng)

- diễn đạt 1 vụ việc vừa new xảy ra.

Ex: I have just finished the financial report. (Tôi vừa kết thúc xong phiên bản báo cáo tài chính.)

- miêu tả 1 vụ việc đã xảy ra trong thừa khứ nhưng còn liên quan đến hiện tại tại.


Ex: My husband has worked for this company for 2 years. (Chồng tôi đã làm cho công ty này được hai năm - Nghĩa là: biện pháp đây 2 năm đã ban đầu làm, hiện tại vẫn rất có thể đang khiến cho công ty này hoặc không)

- miêu tả 1 vấn đề đã xẩy ra ở 1 thời điểm không xác minh trong quá khứ.

Ex: She has been in china for a long time. (Đã bao gồm một thời gian dài cô ấy sống Trung Quốc.)

- nhấn mạnh đến trải nghiệm phiên bản thân (the first/second/third/last… time), nhấn mạnh kết quả:

Ex: + I have seen that film three times. (Tôi đã từng có lần xem bộ phim này 3 lần)

+ This is the first time that he has been in the USA. (Đây là lần thứ nhất anh ấy mang đến Mỹ)

c. Advs (Trạng ngữ nhận biết)

- just, recently, lately: sát đây, vừa mới

- before : trước đây

- already: rồi

- ever: từng

- never: ko bao giờ, chưa bao giờ

- yet: chưa

- since: kể từ khi

- for: khoảng

- so far = until now = up khổng lồ now = up to the present: cho tới bây giờ


d. Một số để ý đối với thì lúc này hoàn thành

- minh bạch “Since” cùng “For”:

since + mốc thời gian

for + khoảng tầm thời gian

Ex: - I"ve known Anna since October.

- I"ve known Anna for two months.

- sáng tỏ “yet” và “already”:

yet : cần sử dụng trong câu đậy định cùng câu nghi vấn

already : sử dụng trong câu khẳng định

Ex: - He hasn"t come yet.

- I"ve already posted the letters.

- hay sử dụng “ever”, “never” với lúc này hoàn thành:

Ex: - He has never been there.

- Have you ever eaten snake meat?

- khác nhau “Have/ has been” không giống với “have/ has gone”:

Ex: (a) Mr. Smith is not here at the moment. He has gone lớn a meeting in London.

(b) Amada has been lớn the travel agent. She has your tickets for Hong Kong.

Trong 2 lấy ví dụ như trên, ví dụ (a) có thể hiểu là Mr. Smith vẫn sẽ ở buổi họp trong lúc đó ở lấy ví dụ như (b) Amada đã đi đến đó và trở về rồi.

- Một số để ý khác:

ü trong các mệnh để miêu tả sự so sánh hơn nhất, số sản phẩm tự, sự độc nhất hay số lần triển khai hành động

→ Động từ phân chia ở lúc này hoàn thành.

Ex: - This is the most interesting story I have heard.

- This is the only foreigner I have ever known.

(1) It"s the first / second / ... Time + HTHT

(2) This is the first / second ... Time + HTHT


Ex: - It"s the first time I have driven a car.

- This is the first time she has lived in New York.

ü Its + khoảng thời hạn + since + sb last did sth: Đó là khoảng tầm thời gian kể từ khi ai đó làm cho gì.

Ex: I haven"t seen her for 3 days. → It"s 3 days since I last saw her.

2. PRESENT PERFECT CONTINUOUS (Hiện tại kết thúc tiếp diễn)

a. Khung (Cấu trúc)

(+) S + have/ has + been + Ving

(-) S + have/ has + not + been + Ving

(?) Have/ Has (not) + S + been + Ving?

b. Uses (Cách sử dụng): biểu đạt sự bài toán đã xẩy ra trong vượt khứ, kéo dãn dài đến lúc này và rất có thể tiếp tục xẩy ra trong tương lai. (Nhấn to gan lớn mật tính tiếp tục của hành động)

Ex: I have been teaching English since I was a second-year student.

(Tôi đã dạy giờ Anh kể từ lúc tôi là sv năm vật dụng 2, đã bước đầu dạy trong vượt khứ, lúc này vẫn

đang thường xuyên dạy và hoàn toàn có thể trong tương lai vẫn dạy)

c. Advs (Trạng ngữ dấn biết)

- For + time + now, với giống các trạng ngữ của thì hiện nay tại ngừng (Thường sẽ có một vế phân tích và lý giải ở bây giờ tiếp diễn)

3. Bài tập vận dụng

Choose the correct words in brackets to complete the sentences

1. He has attended / has been attending online vocational courses twice.

2. Have you applied / Have you applying for the scholarship to study in Singapore?

3. We have waited / have been waiting for the university"s reply about entry requirements for the whole week. We hope lớn receive it soon.

4. The British Council has used / has been using IELTS as an international standardised kiểm tra of English for non-native English language speakers for a long time.


5. The university has built / has been building a new campus since May.

6. We have read / have been reading three books on vocational training to lớn complete this project.

7. They have read / have been reading a report on a further education since last Monday. I will finish it this Sunday.

8. Mary has stayed / has been staying at a homestay for three weeks during her undergraduate programme.

9. I have applied / have been applying for a vocational scholarship three times.


Xem đáp án

1. He has attended online vocational courses twice.

2. Have you applied for the scholarship to study in Singapore?

3. We have been waiting for the university"s reply about entry requirements for the whole week. We hope lớn receive it soon.

4. The British Council has been using IELTS as an international standardised demo of English for non-native English language speakers for a long time.

5. The university has been building a new campus since May.

6. We have read three books on vocational training to complete this project.

7. They have been reading a report on a further education since last Monday. I will finish it this Sunday.

Xem thêm: What are the advantages of using a computer? ? computer are helpful in many ways

8. Mary has been staying at a homestay for three weeks during her undergraduate programme.

9. I have applied for a vocational scholarship three times.


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

1. I ____ English for five years. I study it at school.

A. Have been learning

B. Have learnt

C. Learnt

D. Am learning

2. You can have your book back now. I ____ it.

A. Have been reading

B. Have read

C. Had read

D. Read

3. You look upset. ____ you ____?

A. Are – crying

B. Bởi vì - cry

C. Have - been crying

D. Have - cried

4. How many times ____ you ____ that international conference?

A. Did – attend

B. Bởi - attend

C. Have - been attending

D. Have - attended

5. I ____ for my math textbook all day, but I ____ it yet.

A. Have been looking/ haven"t found

B. Have looked/ haven"t found

C. Have been looking/ haven"t been finding


D. Have looked/ haven"t been finding

6. How long _______________ for?

A. Are you waiting B. Have you been waiting

C. Have you waited D. Vì you wait

7. We _______________ in this street for twenty years.

A. Are living B. Have been living

C. Live D. Lived

8. He _______________ in the garden since morning.

A. Is working B. Work

C. Worked D. Has been working

9. It _______________heavily yesterday.

A. Is raining B. Has rained

C. Rained D. Has been raining

10. I _______________ this máy tính xách tay for three vears.

A. Am using B. Use C. Have been using D. Used


Xem đáp án

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. B

8. D

9. C

10. C


Trên trên đây là kết cấu tiếng Anh 11 Unit 7 Further Education chi tiết nhất. Mời thầy cô xem thêm nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như:Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 11, bài bác tập tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học tập kì 1 lớp 11, Đề thi học tập kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục bên trên Vn
Doc.com.

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

How many times ____ you ____ that international conference?

A. Did – attend

B. Vày - attend

C. Have - been attending

D. Have - attended


*

*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

_________ the flight delay, they didn’t attend the conference.

A. Because

B. For

C. Owing to

D. Because of


Đáp án D.

Cụm tự chỉ lý do:

Because of / Due khổng lồ / Owing lớn + V-ing / Noun / pronoun

Dịch câu:Bởi vì chưng hoãn chuyến bay buộc phải họ bắt buộc đến buổi họp.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.8. A lot of people have come tonight khổng lồ ………………. The forum. A. Apply B. Attend C. Arrive D. Concentrate9. The villagers are trying khổng lồ learn English …………… they can communicate with foreign customers. A. In order that B. Even though C. However D. Because of10. The doctor wanted to lớn go...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

8. A lot of people have come tonight to lớn ………………. The forum.

A. Apply B. Attend C. Arrive D. Concentrate

9. The villagers are trying khổng lồ learn English …………… they can communicate with foreign customers.

A. In order that B. Even though C. However D. Because of

10. The doctor wanted to lớn go ………………. The chạy thử result with her patient.

A. Over B. Up C. Down D. In

11. The farmers in my home village ……………… ride home on trucks; they used buffalo-driven carts.

A. Didn’t used lớn B. Didn’t use khổng lồ C. Not used to lớn D. Not use to

12. They offered him a place at the company, but he turned it ……………………

A. Up B. Down C. On D. Off

13. The new girl in our class, ………… name is Mina, is reasonably good at English.

A. Whose B. Who C. Which D. That

14. Our teacher asked us ………………… in the previous examination.

A. How we did B. How did we

C. How had we done D. How we had done

15. Women these days prefer to lớn be ……………………. Independent.

A. Finance B. Financial C. Financially D. Finalize

16. I don’t feel ……………… at interviews because my English is not very good.

A. Confidently B. Confidence C. Confidential D. Confident

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of the following exchanges.

17. Janet: “What a lovely house you have!”

Jane: “ …………………..”

A. No problem. B. Thank you. Hope you will drop in.

C. Of course not, it's not costly. D. I think so.

18. Mubarak: “Did you enjoy the movie yesterday?”

Mark: “ ………………….. ”

A. Certainly, I'd be glad to. B. Yes, it is warmer than today.

C. Not really. I couldn't follow the story. D. No, I dislike moving.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

19. They suggested their students learn English to lớn collaborate with their foreign teammates.

A. Go out B. Study abroad C. Work together D. Tell stories

20. Vietnam used lớn be male-dominated, with men being the voice of the family and society.