Make The Old Man Is Working In This Factory, The Old Man Is Working This Factory

-

A. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory. 

B. The old man whom bicycle I borrowed yesterday is working in this factory. 

C. The old man whom is working in this factory I borrowed his bicycle yesterday. 

D. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday.

Bạn đang xem: The old man is working in this factory


*

Chọn A

Kiến thức: Mệnh đề quan liêu hệ

Giải thích:

The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday

Danh trường đoản cú chỉ bạn Tính từ sở hữu

=> dùng WHOSE để nối 2 mệnh đề

A. Đúng vì chưng dùng WHOSE để nối 2 mệnh đề và cân xứng về nghĩa.

B. Sai vày dùng WHOM và không cân xứng về nghĩa.

C. Sai vì dùng WHOM ( nhập vai trò là chủ ngữ của mệnh đề) với không cân xứng về nghĩa.

D. Sai vì dùng WHICH với không cân xứng về nghĩa.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following question
The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday. A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday. B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory. C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory. D. The old man is working in this facto...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questionThe old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday.

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory.

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory.

D. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday.


Xem cụ thể
Lớp 0 giờ đồng hồ anh thử nghiệm
1
0
Mark the letter A, B, c or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday. A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday. B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory. C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory. D. The old man is working in this...
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, c or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday. 

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory. 

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory. 

D. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday


Xem chi tiết
Lớp 0 giờ đồng hồ anh thí điểm
1
0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions. The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday. A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday. B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory. C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory D. The old man is working in this facto...
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions.

The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday.

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory.

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory

D. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday


Xem chi tiết
Lớp 0 giờ anh thử nghiệm
1
0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions
The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday. A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory D. The old man is working in this factory w...
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions

The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory

D. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday


Xem chi tiết
Lớp 0 giờ anh thử nghiệm
1
0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday. A. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory D. The old man whom is working in this f...
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory

D. The old man whom is working in this factory I borrowed his bicycle yesterday


Xem cụ thể
Lớp 0 tiếng anh thí điểm
1
0
Make the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions.The old man is workign in this factory. I borrowed his bicycle yesterday. A. The old man is workign in this factory which I borrowed his bycicle yesterday B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory D. The old man whom is working in this fac...
Đọc tiếp

Make the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions.

The old man is workign in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man is workign in this factory which I borrowed his bycicle yesterday

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory

D. The old man whom is working in this factory I borrowed his bicycle yesterday


Xem cụ thể
Lớp 0 tiếng anh thí điểm
1
0
Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions. Jim is my best friend. I borrowed his oto yesterday A. Jim, whose oto I borrowed yesterday, is my best friend B. Jim, whose car I borrowed yesterday is my best friend C. Jim, who is my best friend, borrowed my oto yesterday D. Jim, whose oto I lent yesterday, is my best friend
Đọc tiếp

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Jim is my best friend. I borrowed his oto yesterday

A. Jim, whose car I borrowed yesterday, is my best friend

B. Jim, whose oto I borrowed yesterday is my best friend

C. Jim, who is my best friend, borrowed my oto yesterday

D. Jim, whose car I lent yesterday, is my best friend


Xem cụ thể
Lớp 0 giờ anh thí điểm
1
0
Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.Jim is my best friend. I borrowed his oto yesterday. A. Jim, whose car I borrowed yesterday, is my best friend. B. Jim, whose oto I borrowed yesterday is my best friend. C. Jim, who is my best friend, borrowed my oto yesterday. D. Jim, whose car I lent yesterday, is my best friend.
Đọc tiếp

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

Xem thêm: 1 công đất bao nhiêu tiền, các quy đổi đất ở từng khu vực năm 2023

Jim is my best friend. I borrowed his car yesterday.

A. Jim, whose oto I borrowed yesterday, is my best friend.

B. Jim, whose car I borrowed yesterday is my best friend.

C. Jim, who is my best friend, borrowed my car yesterday.

D. Jim, whose car I lent yesterday, is my best friend.


Xem chi tiết
Lớp 0 giờ anh thử nghiệm
1
0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.Jim is my best friend. I borrowed his oto yesterday. A. Jim, whose car I borrowed yesterday, is my best friend. B. Jim, who is my best friend, borrowed my car yesterday. C. Jim, whose oto I borrowed yesterday is my best friend. D. Jim, whose oto I lent yesterday, is my best friend.
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Jim is my best friend. I borrowed his car yesterday.

A. Jim, whose oto I borrowed yesterday, is my best friend.

B. Jim, who is my best friend, borrowed my car yesterday.

C. Jim, whose oto I borrowed yesterday is my best friend.

D. Jim, whose oto I lent yesterday, is my best friend.


Xem cụ thể
Lớp 0 tiếng anh thử nghiệm
1
0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions
Jim is my best friend. I borrowed his oto yesterday A. Jim, whose car I borrowed yesterday, is my best friend B. Jim, whose car I borrowed yesterday is my best friend C. Jim, who is my best friend, borrowed my oto yesterday D. Jim, whose car I lent yesterday, is my best friend
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Jim is my best friend. I borrowed his oto yesterday

A. Jim, whose oto I borrowed yesterday, is my best friend

B. Jim, whose oto I borrowed yesterday is my best friend

C. Jim, who is my best friend, borrowed my car yesterday

D. Jim, whose car I lent yesterday, is my best friend


Xem chi tiết
Lớp 0 giờ đồng hồ anh thí điểm
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Dịch nghĩa: Người đàn ông phệ tuổi đang làm việc trong xí nghiệp này. Tôi đã mượn chiếc xe đạp của ông ấy hôm qua.

= C. Người bầy ông lớn tuổi mà cài chiếc xe đạp điện mà tôi mượn trong ngày hôm qua đang làm việc tại nhà máy này.

Đại từ quan hệ nam nữ whose chỉ sở hữu cho người và vật.

Đại từ quan hệ tình dục whom thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người, vào vai trò là tân ngữ. Đứng trước

whom phải bao gồm trạng từ bỏ => Đáp án B với C sai.

Đại từ tình dục which thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật. => Đáp án D sai bởi vì dùng which để sửa chữa thay thế cho the old man


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

That is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate


A. matter


B. place


C. attention


D. situation


Câu 2:


Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

We started working here three years ago


A. We have worked here for three years


B. We worked here for three years


C. We will work here for three years


D. We have no longer worked here for three years


Câu 3:


The more you study during semester, _________ the week before the exam.


A. you have to study the less


B. the less you have to lớn study


C. the least you have khổng lồ study


D. the study less you have


Câu 4:


Neither the students nor their lecturer _________ English in the classroom


A. have used


B. use


C. are using


D. uses


Câu 5:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Caroline refuse taking the job given khổng lồ her because the salary was not good


A. taking


B. given


C. because


D. was


Câu 6:


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The General Certificate of Secondary Education (GCSE) is the name of a set of English qualifications, generally taking by secondary students at the age of 15-16 in England


A. the name


B. a phối of


C. taking


D. at the age


Bình luận


phản hồi
TÀI LIỆU VIP windchimewalker.net
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại windchimewalker.net


*

link
tin tức windchimewalker.net
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
mang lại password

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack